Reklamační řád – PEMA

+420 558 431 528
Po - Pá 8:00 – 17:00

Reklamační řád

Autodíly PEMA s.r.o., Šalounova 35, 703 00 Ostrava – Vítkovice

I. Úvodní ustanovení

Reklamační řád Prodávajícího (Autodíly PEMA s.r.o., IČ: 27810593) je nedílnou součástí Obchodních podmínek Prodávajícího. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami Prodávajícího ještě před objednáním zboží.

 

Kupující bere na vědomí, že je povinen Prodávajícímu poskytnout potřebnou součinnost nutnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se mohou lhůty adekvátně prodloužit o čas, kdy Kupující Prodávajícímu neposkytl potřebnou součinnost.

 

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti)
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

II. Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

 

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

 

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

 

Jako doklad o záruce Prodávající vystavuje fakturu, která je zároveň záruční list. Tento doklad obsahuje všechny údaje podstatné pro uplatnění záruky (zejména datum prodeje, délku záruční doby, název zboží, jeho množství a další). V některých případech vystaví Prodávající Kupujícímu dodatečný záruční list.

III. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého nebo repasovaného zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

 

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

 

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

 

Pro Kupujícího – Podnikatele (viz. Obchodní podmínky) může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění odlišná. V takovém případě je odlišná lhůta pro pro Kupujícího – Podnikatele zřetelně vyznačena na detailu produktu před jeho koupí.

 

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

IV. Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

 

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího nebo výtěžek použít na úhradu skladného. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

V. Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

VI. Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. V. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

 

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

 

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

VII. Náklady reklamace a řešení sporů

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

Jestliže spotřebiteli vzniknul nárok na vrácení všech účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací a spotřebitel zvolil při zaslání zboží jiný, než nejlevnější způsob dopravy nabízený prodávajícím, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dopravy.

 

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

 

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.

VIII. Speciální záruční podmínky

Některé konkrétní druhy produktů (výčet zboží níže není konečný) vyžadují odbornou montáž s přesně daným postupem. V případě reklamace mohou být vyžadovány dodatečné dokumenty či související díly (sady) nutné pro komplexní posouzení stavu produktu, montáže a oprávněnosti reklamace. V případě nutnosti doložení dokumentů nebo chybějících dílů budete vždy bez odkladu informováni.

 

Při nedodání požadovaných dokumentů nemůže být zahájen proces reklamace, neboť požadované dokumenty, příp. chybějící díly sady, jsou nedílnou součástí procesu instalace produktů a uvedené hodnoty a komplexní stav zboží mohou mít přímý vliv na posouzení reklamace.

 

Kompresor klimatizace

pro úspěšnou reklamaci kompresoru klimatizace je vyžadováno, aby byla dodána kopie dokladu za opravu, ze které je jasně patrné, že výměna kompresoru klimatizace byla provedena následujícím způsobem:

 

 • Výměna vysoušeče
 • Výměna všech použitých částí (expanzní tryska, expanzní ventil atd.)
 • Vypláchnutí / vyčištění všech částí, které nebyly vyměněny, aby nedošlo k poškození nového kompresoru
 • Doplnění odpovídajícího množství předepsaného oleje

 

Někdy bývá kompresor dodán bez oleje. V takovém případě je před instalací nutné doplnit chybějící množství. Opravy systému klimatizace může provádět pouze osoba k tomu proškolená a musí postupovat dle pokynů výrobce vozidla.

 

Pokud nemůžete kompresor vrátit zazátkovaný (pro posouzení zbytkového oleje), je nutné provést kontrolu množství a typu oleje a tyto informace doložit. V případě reklamace musí být veškeré procesy spojené s výměnou kompresoru (součásti, práce) zdokumentovány na konečném dokladu, který je nutné doložit.

 

Filtr pevných částic (DPF filtr)

pro úspěšnou reklamaci DPF filtru je nutné doložit následující:

 

 • Výpis z diagnostiky
 • Kopii velkého technického průkazu vozu, kde bylo DPF použito
 • Informace o montáži DPF (adresa servisu, datum montáže a demontáže, stav km při montáži a při demontáži)
 • Všechny doklady a faktury

 

Později dodané podklady již není možné zúčtovat. Bez výše uvedených podkladů není možné posoudit oprávněnost reklamace.

 

Elektrické součásti (čidla apod.)

V případě závady na elektrických součástech vozidla je nutné vždy přiložit kopii technického průkazu a chybový výpis diagnostiky. Výpis z diagnostiky je požadován na veškeré elektronické díly (váhy vzduchu, EGR, AGR, lambda sondy, škrtící klapky, OE díly, snímače tlaku kola, vzduchové odpružení atd).

IX. Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

 

Tento reklamační řád je účinný od 1. ledna 2014.

 

Aktuální reklamační řád (PDF)

Předešlý reklamační řád – platný do 31. 12. 2013 (PDF)

 

Pokud potřebujete reklamovat zboží, vyplňte prosím přiložený dokument. Obsahuje údaje, které jsou velmi důležité pro správné a co nejrychlejší vyřízení reklamace autodílů.

V případě, že Váš prohlížeč nepodporuje správné zobrazování PDF souborů, použijte Adobe Acrobat Reader DC.

 

Průvodní list k reklamaci (PDF)

 

 

 

Aktualizace